Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục ĐẦU TƯ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

I. THÔNG TIN CHUNG Thông tin Nội dung Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ cơ quan giải quyết   Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH

I. THÔNG TIN CHUNG Thông tin Nội dung Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ cơ quan giải quyết   Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH

Thông tin Nội dung Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ cơ quan giải quyết   Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công Quốc gia; - Nộp...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND TỈNH

I. THÔNG TIN CHUNG Thông tin Nội dung Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ cơ quan giải quyết   Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNH

I. THÔNG TIN CHUNG Thông tin Nội dung Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ cơ quan giải quyết   Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNH

I. THÔNG TIN CHUNG Thông tin Nội dung Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ cơ quan giải quyết   Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công...
Gọi ngay