Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Bộ tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế TNDN, GTGT, TNCN 2022

1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn đối với toàn bộ các đối tượng tại Điều 2 Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

2. Thời gian thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2022

*Đối với thuế GTGT: Gia hạn nộp thuế 06 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý 1 năm 2022, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 năm 2022 và quý 2 năm 2022, gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2022, gia hạn 3 tháng với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2022.

Thời hạn gia hạn nêu trên được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

*Đối với thuế TNDN:

Gia hạn nộp thuế với số thuế TNDN như sau:

Gia hạn nộp thuế với số thuế TNDN tạm nộp quý 1, 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời hạn gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

*Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

 

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ, cá nhân kinh doanh.

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế đã được gia hạn nêu trên chậm nhất là ngày 30/12/2022.

*Đối với tiền thuế đất, thuê mặt nước

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Viết bình luận

Gọi ngay