Được hỗ trợ bởi Dịch
 

VĂN PHÒNG CÔNG TY VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CÓ PHẢI LÀ MỘT KHÔNG? CÔNG TY ĐƯỢC ĐẶT TỐI ĐA BAO NHIÊU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MỘT ĐỊA PHƯƠNG?

Văn phòng công ty và văn phòng đại diện của công ty có phải là một hay không?

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Theo đó, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Văn phòng công ty được hiểu như là một khu vực, nơi nhân viên, cũng như lãnh đạo công ty sẽ ngồi làm việc cùng nhau.

Bên cạnh là nơi làm việc của nhân viên trong công ty, văn phòng cũng có thể là nơi hội họp, tiếp đón đối tác khách hàng.

Như vậy, văn phòng công ty và văn phòng đại diện của công ty là hai khái niệm khác nhau.

Văn phòng công ty và văn phòng đại diện của công ty có phải là một hay không? (Hình từ Internet)

Công ty được đặt tối đa bao nhiêu văn phòng đại diện tại một địa phương?

Việc đặt văn phòng đại diện được quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
2. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:
a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
...

Theo quy định, doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Vì vậy, công ty có thể đặt nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương, không hạn chế về số lượng.

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện được quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh
a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;
...

Như vậy, theo quy định, hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty bao gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Thông báo thành lập văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

(2) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

(3) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện.

Viết bình luận

Gọi ngay