Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Thủ tục đăng ký bản quyền như thế nào? Tác giả, chủ sở hữu bản quyền cần phải chuẩn bị những giấy tờ đăng ký bản quyền gì? Thời gian đăng ký bản quyền trong bao lâu? Cần làm gì để đăng ký bản quyền nhanh và tiết kiệm. Lee & Cộng sự sẽ hướng dẫn thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục đăng ký bản quyền đối với từng đối tượng sẽ khác nhau như đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền tác phẩm viết, đăng ký bản quyền tác phẩm nghệ thuật. Do đó, cần phải chuẩn bị các thủ tục tương ứng với mỗi loại hình cần đăng ký bảo hộ bản quyền. Thủ tục đăng ký bản quyền của mỗi loại tác phẩm như sau:

Loại 1: Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết (sách, báo, thơ, bài hát, câu chuyện, nghiên cứu khoa học):

+ Tài liệu cần thiết để đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

– Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm viết (theo mẫu của Lee & Cộng sự)

– Giấy cam đoan (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm viết)

– Giấy ủy quyền (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Bản mô tả tác phẩm viết (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của LEE & CỘNG SỰ)

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm viết là pháp nhân)

Loại 2: Thủ tục đăng ký bản quyền phầm mềm

+ Hồ sơ để đăng ký bản quyền phầm mềm gồm:

– Đĩa phần mềm

– Tuyên bố sở hữu bản quyền phầm mềm (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Giấy ủy quyền (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Giấy cam đoan (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền phầm mềm là pháp nhân)

– Bản mô tả phầm mềm (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của LEE & CỘNG SỰ)

– Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền phần mềm)

Loại 3: Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng gồm các đối tượng sau: bức tranh, mẫu thiết kế, logo

+ Hồ sơ để đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

– Bản mô tả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của LEE & CỘNG SỰ)

– Giấy cam đoan (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

– Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Giấy ủy quyền (theo mẫu của LEE & CỘNG SỰ)

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là pháp nhân)

Gọi ngay