Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC

I. THÔNG TIN CHUNG

Thông tin chung

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ cơ quan giải quyết

 

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt nam

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công Quốc gia;

- Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Ðối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Kết quả thực hiện

Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành theo Mẫu A.II.13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

Phí

Không

Lệ phí

Không

 

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Căn cứ pháp lý

31/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

03-03-2021

           

Chính phủ

 

03/2021/TT-BKHĐT

Quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu

09-03-2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

61/2020/QH14

Luật đầu tư

17-06-2020

Quốc hội

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

Mẫu A.I.8.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

 

 

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

 

 

- Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

- Bản sao hợp đồng BCC.

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 File mẫu:

  • Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn (Mẫu A.I.10)  Tải về In ấn

IV. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN

Nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chấm dứt văn phòng điều hành.

Gọi ngay