Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thay đổi vốn điều lệ là một trong những vấn đề tất yếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tùy vào mục tiêu và chiến lượt kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ

 • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty;
 • Giảm vốn điều lệ;
 • Tăng vốn diều lệ.

Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ

Công ty có thể tăng vốn điều lệ qua các hình thức sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp mới của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp 2020. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ là khác nhau. Trước khi làm các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải hoàn tất việc thay đổi vốn trong doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi thay đổi, công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi vốn điều lệ.

Thành phần hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Giấy tờ hợp lệ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới);
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thành phần hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập);
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay vốn điều lệ doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục tha đổi tăng giảm vốn điều lệ là: 03 ngày làm việc

Lệ phí: 200.000đ/lần

Bước 2: Sau khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Kê khai mẫu 08 nếu việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài.

Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải phải lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Lee & Cộng sự

Công ty TNHH Lee & Cộng sự cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các loại dịch vụ như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Tư vấn chi tiết cho khách hàng về thủ tục Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

 

Gọi ngay