Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Sắp tới, sửa Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất

Ngày 25/5/2023, Thủ tướng ban hành Công điện 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó yêu cầu Bộ TN&MT tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất.

Sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:

- Tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất;

Định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự thủ tục rút gọn để sửa đổi thủ tục xác định giá đất cụ thể khi UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể, trình Chính phủ ban hành trước ngày 30/6/2023.

- Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhất là ở cấp huyện và việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, trước ngày 30/6/2023.

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành các quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai, như: điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất... trước ngày 15/6/2023.

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; việc chuyển nhượng QSDĐ đã có hạ tầng cho người dân tại các dự án thuộc địa bàn các phường của đô thị đặc biệt, đô thị loại I đã được chấp thuận trước thời điểm Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực, trước ngày 30/6/2023.

- Đôn đốc các địa phương trong việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai đặc biệt là các quy định có liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án bất động sản; đề xuất xử lý tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản thuộc lĩnh vực quản lý đối với những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Xem nội dung chi tiết tại Công điện 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023.

 

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Viết bình luận

Gọi ngay