Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Một số điểm mới trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

1. Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ trong Luật Sở hữu trí tuệ:Cụ thể, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 đã thay đổi định nghĩa một số thuật ngữ, đơn cử như: Tác phẩm phái sinh; Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố; Sao chép; Tiền bản quyền; Biện pháp công nghệ bảo vệ quyền; Biện pháp công nghệ hữu hiệu; Kiểu dáng công nghiệp; Nhãn hiệu nổi tiếng;…

 2. Điều chỉnh quy định về tác giả, đồng tác giả:Trong đó, bổ sung quy định mới như sau: Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có đồng tác giả phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác hoặc luật khác có quy định khác.

3. Bổ sung quyền nhân thân của tác giả: Cụ thể, bổ sung quy định tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

4. Bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

Bao gồm các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm quy định tại khoản 7 điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, có thể kể đến như: Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; Sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước;… Những quy định này không được áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật, chương trình máy tính; việc làm tuyển tập, hợp tuyển các tác phẩm.

5. Thay đổi trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quanBổ sung thêm quy định về thời gian hoàn thành trong Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan. Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.

6. Cho phép nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả trên Cổng dịch vụ công quốc gia:

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 sửa đổi khoản 1 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan như sau:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan theo cách thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

(Bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính so với quy định hiện hành.)...

7. Bổ sung quyền đăng ký là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại điều 86a Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022.

Viết bình luận

Gọi ngay