Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Có được đổi biển số định danh có số xấu, không ưng ý? Biển định danh từ 15/8/2023 được quản lý ra sao?

Có được đổi biển số định danh có số xấu, không ưng ý?

Căn cứ Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).

Theo đó, đối chiếu với quy định tại Luật Căn cước công dân 2014 và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân thì mã định danh cá nhân là số CCCD của mỗi người. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Từ 15/8/2023, biển số xe (biển số định danh) sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh này.

Đồng thời, tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA có xác định nguyên tắc đối với biển số định danh như sau:

Nguyên tắc đăng ký xe

...

7. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì có thể hiểu như sau:

Biển số định danh được cấp cho mỗi chủ xe, quản lý theo mã định danh của người đó.

Biển số định danh sẽ gắn với chủ xe dù xe hư hỏng, hết niên hạn hay bán xe, trong trường hợp này thì biển định danh sẽ bị thu hồi, cơ quan đăng ký xe sẽ giữ biển số này trong vòng 05 năm. Sau 05 năm nếu chủ xe không đăng ký biển số xe định danh đó cho xe mới thì biển định danh được chuyển vào kho để đăng ký, cấp cho người khác. Khi đó chủ xe sẽ được đăng ký biển số định danh mới.

Do vậy, về cơ bản thì chủ xe không thể chủ động đổi biển số định danh khi số xấu hay không ưng ý.

Nếu muốn đổi biển định danh sang biển số khác thì cần phải chờ sau 05 năm kể từ ngày thu hồi biển số khi chuyển quyền sở hữu xe/xe hư hỏng/xe hết niên hạn. Ngoài ra, chủ xe có thể mua thêm 1 chiếc xe khác và bấm biển số định danh mới cho xe đó.

Biển số xe đang dùng có được tự động chuyển sang biển định danh?

Căn cứ Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA về điều khoản chuyến tiếp như sau:

Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

2. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

3. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

4. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

...

Như vậy, theo quy định nêu trên thì biển số xe đang dùng được tự động chuyển sang biển số định danh đối với trường hợp là biển 5 số và chưa thực hiện thủ tục thu hồi.

Trường hợp đã thực hiện thủ tục thu hồi thì biển số xe đó sẽ chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Đối với biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R”, biển 3, 4 số đang sử dụng thì sẽ không tự động chuyển sang biển định danh. Trừ trường hợp chủ xe muốn chuyển sang biển định danh thì biển số 3,4 số, biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” sẽ bị thu hồi và cấp đổi sang biển định danh.

Thông tư 24/2023/TT-BCA về biển số định danh chính thức áp dụng từ ngày nào?

Căn cứ quy định tại Điều 38 Thông tư 24/2023/TT-BCA về hiệu lực thi hành như sau:

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

...

Như vậy, Thông tư 24/2023/TT-BCA về biển số định danh được chính thức áp dụng từ ngày 15/8/2023. Thông tư 24/2023/TT-BCA thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

Viết bình luận

Gọi ngay