Được hỗ trợ bởi Dịch
 

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ ÁN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 01/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 179/NQ-CP về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 228/BTC- CST.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Ban hành Nghị quyết 179/NQ-CP về dự án giảm thuế giá trị gia tăng (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước 20 giờ ngày 01/11/2023 về việc bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023.

Đồng thời, cho phép xây dựng dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp Quốc hội (kỳ họp thứ 6).

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định, bảo đảm tiến độ báo cáo các cơ quan của Quốc hội theo yêu cầu.

Nghị quyết 179/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023.

Viết bình luận

Gọi ngay