Được hỗ trợ bởi Dịch
 

CÁC QUY ĐỊNH DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN SAU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật:

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp;

- Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;

Hỏi: Công ty TNHH MTV Bảo Lam - Lai Châu đề nghị cho biết: Theo quy định

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật (Ảnh minh họa)

- Góp đủ vốn điều lệ và đúng thời hạn quy định (trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận ĐKDN); lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông/Sổ đăng ký thành viên góp vốn tại trụ sở Công ty; Cấp giấy chứng góp vốn cho thành viên, xác nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định Luật doanh nghiệp;

- Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải làm thủ tục giảm vốn bằng số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải góp đủ vốn.

- Gắn biển tên doanh nghiệp bên ngoài trụ sở chính; đảm bảo sự hiện diện và duy trì hoạt động thường xuyên tại địa chỉ đã đăng ký;

- Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Phòng ĐKKD trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi;

- Chấp hành đầy đủ các quy định, yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước;

- Chấp hành chế độ báo cáo theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh.

2. Trong quá trình hoạt động, nếu gặp khó khăn hoặc không thuận lợi trong kinh doanh thì doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, nhưng:

- Phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 NGÀY LÀM VIỆC "trước" ngày tạm ngừng.

- Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

3. Thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo:

- Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2014 (nay là Điều 216 Luật DN 2020): Phòng đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn "Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp".

- Trường hợp: Phòng ĐKKD tiếp nhận thông tin về việc doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký; vi phạm pháp luật thuế; không thực hiện nghĩa vụ kê khai, báo cáo thuế... Phòng ĐKKD ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo nhiệm vụ, thẩm quyền.

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải chấp hành chế độ báo cáo theo yêu cầu của Phòng ĐKKD trong thời hạn thông báo. Nếu doanh nghiệp không thực hiện và chấp hành chế độ báo cáo đúng thời hạn, thì Phòng ĐKKD sẽ ra Thông báo doanh nghiệp vi phạm và tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vi phạm theo trình tự quy định.

4. Một số lưu ý chế tài xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký doanh nghiệp:

Chế tài là gì? Các loại chế tài được áp dụng hiện nay

Một số lưu ý chế tài xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

- Doanh nghiệp cần tải, in và lưu giữ Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ đ tìm hiểu về các hành vi vi phạm về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, năm băt đê tránh các thiếu sót, vi phạm có nguy cơ mắc phải do thiếu hiểu biết trong quá trình hoạt động kinh doanh và quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Các hành vi vi phạm phổ biến của doanh nghiệp trong trường hợp Cơ quan ĐKKD yêu cầu báo cáo và mức xử phạt hành chính theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP như sau: 

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt theo quy định

- Vi phạm về chế độ báo cáo: Chậm báo cáo theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh; Báo cáo không đầy đủ nội dung, không chính xác theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

Mức phạt từ: 10 - 15trđ

(Khoản 1 Điều 48)

- Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký; bỏ kinh doanh, tự ngừng kinh doanh mà không đăng ký

Mức phạt từ: 10 - 15 trđ (điểm c Khoản 1 Điều 50)

- Thay đổi trụ sở mà không đăng ký với Phòng ĐKKD trong thời hạn quy định.

Mức phạt từ: 3,0 trđ - 30 trđ

(Theo thời hạn tại Điều 44)

Kinh doanh ở địa điểm khác mà không đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh

Mức phạt: 20 - 30 trđ (điềm c Khoản 1 Điều 54)

- Không treo biển tên doanh nghiệp tại trụ sở chính

- Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;

- Không lập Sổ đăng ký thành viên/Sổ đăng ký cổ đông

- Không lưu giữ đầy đủ các tài liệu theo Điều 11 Luật Doanh nghiệp tại trụ sở chính

Mức phạt từ: 30 - 50 trđ

(Khoản 2 Điều 52)

- Vi phạm về kê khai khống vốn điều lệ

Mức phạt từ: 20 - 100 trđ

(Khoản 1,2,3,4,5 Điều 47)

- Không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn mà thành viên/cổ đông sáng lập không góp đủ vốn

Mức phạt từ: 30 - 50 trđ

(Khoản 3 Điều 46)

Lưu ý: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được hoạt động kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là một số lưu ý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, đề nghị doanh nghiệp lưu tâm và chấp hành đúng quy định.

Trân trọng ./.

Thông tin liên hệ

Hotline: 0339.55.88.99

Email: legal@lee-associates.vn

Website: lee-associates.vn

Viết bình luận

Gọi ngay